Ar frig y dudalen

PAM RYDYM YN BODOLI

Meithrin digonedd o adfywio ar gyfer planed ffyniannus

DIBEN


Mae Bliss Farms yn ymroddedig i drawsnewid y paradeim amaethyddol trwy arloesi practig adfywiolsydd nid yn unig yn gwella'r tir ond hefyd yn meithrin einbwrdeistrefi com. Rydym yn cael ein gyrru gan yr argyhoeddiad y gall y dull hwn o ffermio adfywio ein planed, gan fwyta ecosystemffyniannus ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
 

CENHADAETH


Ein cenhadaeth yw gyrru'r newid tuag at amaethyddiaeth adfywiol trwy gymhwyso cyllid, technoleg a datblygu'r farchnad. Trwy fuddsoddi mewn a chefnogi ffermydd sy'n rhannu ein gweledigaeth, ein nod yw cynhyrchu bwydydd dwys ac iach sy'n cyfrannu'n gadarnhaol at iechyd pobl ac iechyd ecosystem.
 

NESÁU
Rydym yn cyflawni hyn drwy'r gweithgareddau canlynol:

  • Cronfa Buddsoddi Cyllid Adfywiol i gefnogi mabwysiadu arferion ffermio adfywiol, gan ddechrau gyda ffermydd llaeth y DU
     

  • Cydweithio â phartneriaid technoleg blaenllaw i werthuso llinell sylfaen ecolegol ein ffermydd gan ddefnyddio technegau dMRV uwch, gan alluogi alinio â safonau manwerthu a marchnadoedd gwirfoddol a thryloywder ac olrheini'r farchnad lawn
     

  • Cyflymu'r trawsnewidiad atgynhyrchiol trwy gymhwyso dulliau atgynhyrchiol, cynaliadwy a chylchol a gefnogir gan rwydwaith arbenigol o gymorth technegol, partneriaid technoleg a rhwydweithiau ffermwr wedi'u halinio â chenhadaeth â digwyddiadau a hyfforddiant
     

  • Agor marchnadoedd newydd ar gyfer cynhyrchion sydd wedi'u hintegreiddio'n fertigol, sy'n eiddo i ffermwyr yn rhannol, er mwyn sicrhau cyfran uwch a thecach o'r gwariant bwyd i ffermwyr tra'n dosbarthu bwyd sy'n fuddiol i iechyd pobl

gwaelod y dudalen