Ar frig y dudalen

Archwilio ffermio llaeth adfywiol yn y DU: Golwg ar saith astudiaeth achos

Diweddarwyd: Chw 20

Mae'r blog hwn yn ymchwilio i saith astudiaeth achos o ffermydd llaeth adfywiol, gwnaethom edrych ar saith o'r astudiaethau achos a gyhoeddwyd gan Regen Dairy gwefan, prosiect a sefydlwyd gan FAI Farms, dim ond enghreifftiau o'r DU yr edrychom arnynt, eu tebygrwydd, eu gwahaniaethau, eu heriau a'u cyfleoedd. Mae'r dadansoddiad yn cynnig cipolwg gwerthfawr ar daith y ffermydd tuag at gynaliadwyedd a phroffidioldeb wrth gofleidio arferion adfywiol.
Cyflwyniad


Mae amaethyddiaeth adfywiol yn cael ei chydnabod fwyfwy fel ateb i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, iechyd pridd, a cholli bioamrywiaeth. Yn y sector llaeth, nod arferion adfywiol yw gwella iechyd yr amgylchedd, lles anifeiliaid, a phroffidioldeb fferm. Mae'r blog hwn yn ymchwilio i saith fferm laeth adfywiol yn y DU, gan dynnu sylw at agweddau allweddol ar eu harferion a'u profiadau adfywiol.


Tebygrwydd a Gwahaniaethau


Mae pob fferm astudiaeth achos yn rhannu dealltwriaeth gyffredin o laeth atgynhyrchiol fel dull cyfannol sy'n blaenoriaethu iechyd pridd, lles anifeiliaid, a chynaliadwyedd amgylcheddol. Fodd bynnag, mae pob fferm yn pwysleisio gwahanol agweddau ar amaethyddiaeth adfywiol, megis rheoli glaswellt, dal a storio carbon, neu fioamrywiaeth.


Mabwysiadu Arferion Adfywio: Mae pob fferm wedi gweithredu gwahanol arferion adfywiol, gan gynnwys pori mob, lleihau neu ddileu mewnbynnau cemegol, a rheoli glaswellt gwell. Fodd bynnag, mae'r arferion penodol a fabwysiadwyd a maint eu gweithrediad yn amrywio ar draws y ffermydd.


Cymhelliant ar gyfer Llaethdy Adfywiol: Mae awydd i wella iechyd pridd, lleihau effaith amgylcheddol, a phontio o arferion ffermio confensiynol yn gymhellion cyffredin ar gyfer mabwysiadu arferion llaeth adfywiol. Dylanwadwyd ar rai ffermydd hefyd gan waith arloeswyr amaethyddol adfywiol fel Joel Salatin a Gabe Brown.


Heriau a chyfleoedd


Mae'r prif heriau sy'n wynebu'r ffermydd yn cynnwys:

 • Addasu i arferion ac arddulliau rheoli newydd

 • Cydbwyso cynhyrchiant â nodau amgylcheddol

 • Marchnata a chyfathrebu cynhyrchion adfywiol

 • Mynediad at adnoddau, fel tir neu wybodaeth

Mae'r prif gyfleoedd a nodwyd gan y ffermydd yn cynnwys:

 • Llai o gostau mewnbwn a mwy o broffidioldeb

 • Gwella iechyd pridd a bioamrywiaeth

 • Gwella lles anifeiliaid a chynhyrchiant

 • Potensial ar gyfer cynhyrchion gwerth ychwanegol a marchnadoedd arbenigol

Cyfnewid Gwybodaeth a Rhwydweithiau


Mae'r ffermydd wedi defnyddio adnoddau amrywiol i ddysgu am amaethyddiaeth adfywiol, gan gynnwys llyfrau, gweminarau, cyfryngau cymdeithasol, a rhwydweithio gyda ffermwyr eraill. Maent hefyd wedi mynegi diddordeb mewn ymuno neu sefydlu grwpiau rhwydwaith i rannu gwybodaeth a phrofiadau.


Casgliad


Mae'r astudiaethau achos yn arddangos amrywiaeth y dulliau a'r profiadau mewn ffermio llaeth adfywiol. Er bod pob fferm yn wynebu heriau a chyfleoedd unigryw, maent i gyd yn rhannu ymrwymiad i wella iechyd yr amgylchedd, lles anifeiliaid, a phroffidioldeb fferm. Trwy rannu eu profiadau a chydweithio drwy rwydweithiau, gall y ffermydd hyn gyfrannu at dwf a datblygiad y mudiad llaeth adfywiol yn y DU.


Argymhellion


Yn seiliedig ar y dadansoddiad astudiaeth achos, amlygir yr argymhellion canlynol, yma yn Bliss Farms rydym yn gweithio i gefnogi'r anghenion diwydiant hyn a mwy!

 • Annog grwpiau trafod lleol a digwyddiadau rhwydwaith i rannu gwybodaeth a phrofiadau mewn ffermio llaeth adfywiol

 • Hyrwyddo ymchwil a lledaenu gwybodaeth ar arferion llaeth adfywiol sy'n benodol i gyd-destun y DU

 • Cefnogi datblygiad diffiniadau a safonau clir ar gyfer ffermio llaeth adfywiol i gynnal hygrededd a gwahaniaethu yn y farchnad

 • Datblygu rhaglenni cymorth ariannol a thechnegol i gynorthwyo ffermwyr i bontio i arferion llaeth adfywiol

Cyfeirnodau


https://regendairy.org/case-studies/

Sylwadau


gwaelod y dudalen