Ar frig y dudalen

Dyfodol Llaeth Adfywiol yn y DU: Ymagwedd Gyfannol a Phobl-ganolog

Diweddarwyd: Chw 20


Fel un sy'n credu'n gryf ym mhotensial amaethyddiaeth adfywiol, rwy'n gyffrous i rannu fy syniadau ar sut y gall llaeth adfywiol edrych yn y DU. Gan blethu cysyniadau agroecolegol ynghyd, technegau economi gylchol, technoleg, a ffocws ar wydnwch ariannol, gall llaeth adfywiol drawsnewid ein system fwyd a gwella bywoliaeth ffermwyr a chymunedau gwledig. Yn y swydd hon, byddaf yn edrych ar yr hyn y gallai hyn ei olygu mewn ychydig yn fanylach.Cysyniadau ac Arferion Agroecolegol mewn Llaeth Adfywiol

Wrth wraidd llaeth adfywiol mae egwyddorion agroecoleg, sy'n cwmpasu ystod o arferion sydd wedi'u cynllunio i weithio gyda natur, hyrwyddo bioamrywiaeth, ac adeiladu iechyd pridd. Mae rhai arferion allweddol ar gyfer llaeth adfywiol yn cynnwys:

 • Pori cylchdro ac addasol: Rheoli patrymau pori i optimeiddio twf porthiant, iechyd pridd, a lles anifeiliaid.

 • Integreiddio da byw a chnydau: Arallgyfeirio eich fferm, lleihau mewnbynnau, a gwella ffrwythlondeb pridd trwy integreiddio da byw a chynhyrchu cnydau.

 • Cefnogi peillwyr ac ysglyfaethwyr naturiol: Creu cynefinoedd ar gyfer pryfed ac adar buddiol, gan leihau'r ddibyniaeth ar blaladdwyr cemegol.

 • Maethu bioamrywiaeth: Cynyddu amrywiaeth rhywogaethau planhigion ar eich fferm, gan arwain at ecosystemau mwy gwydn a chynhyrchiol.

Technegau Economi Cylchlythyr Ar y Fferm

Mae llaeth adfywiol yn mynd y tu hwnt i'r maes trwy ymgorffori egwyddorion economi gylchol i leihau gwastraff, optimeiddio adnoddau, a chreu gwerth. Mae enghreifftiau o ddulliau cylchol ar fferm laeth yn cynnwys:

 • Ailgylchu tail a rheoli slyri: Trawsnewid tail yn wrtaith organig gwerthfawr neu ei ddefnyddio mewn systemau treulio anaerobig i gynhyrchu bionwy ar gyfer ynni. Gweithredu arferion rheoli slyri cyfrifol i leihau llygredd nitrogen a nitrad mewn pridd a dyfrffyrdd.

 • Optimeiddio porthiant: Ffynhonnell porthiant a gynhyrchir yn lleol neu ymgorffori gwastraff bwyd ac is-gynhyrchion i leihau'r ddibyniaeth ar fwyd a fewnforir.

 • Cadwraeth dŵr ac osmosis gwrthdro: Dal ac ailddefnyddio dŵr glaw, defnyddio technolegau sy'n effeithlon o ran dŵr mewn parlyrau godro ac adeiladau fferm, a defnyddio osmosis gwrthdro i buro dŵr i'w ailddefnyddio ar y fferm.

 • Cynhyrchu ynni ar y fferm: Defnyddio PV solar a batris wedi'u cynwysyddion i gynhyrchu ynni glân, adnewyddadwy, gan leihau dibyniaeth ar danwydd ffosil a thrydan grid.

Technoleg a Data i Wella'r Profiad Ffermio

Yn hytrach na disodli llafur dynol, mae technoleg harneisiau llaeth adfywiol yn ychwanegu at ein sgiliau a'n gwybodaeth. Mae rhai posibiliadau yn cynnwys:

 • Cipio data effaith isel: Defnyddio synwyryddion, lloerennau, a thechnolegau eraill sy'n cael eu gyrru gan ddata i fonitro iechyd pridd, dangosyddion ecolegol a lles anifeiliaid, wrth helpu'r ffermwr i wneud penderfyniadau rheoli.

 • Apiau a meddalwedd symudol: Symleiddio cadw cofnodion, dadansoddi data, a gwella cyfathrebu o fewn eich cymuned ffermio.

 • Robotiaid godro a chasglu data: Defnyddio systemau godro robotig i wneud y gorau o les anifeiliaid, canfod clefydau cynnar, lleihau'r defnydd o wrthfiotigau, ac effeithlonrwydd cyffredinol.

 • Mynediad i farchnadoedd a chyllid: Trosoledd data i ddangos gwerth arferion adfywiol, agor drysau i farchnadoedd premiwm a chyfleoedd ariannu.

Iechyd y Pridd: Sefydliad Llaeth Adfywio

Egwyddor graidd o laeth adfywiol yw meithrin iechyd pridd. Trwy ddeall a gwella iechyd y pridd, gall ffermwyr feithrin gwydnwch, lleihau mewnbwn cemegol, a gwella cynhyrchiant cyffredinol. Mae rhai strategaethau allweddol yn cynnwys:

 • Profion pridd: Monitro iechyd pridd yn rheolaidd, gan gynnwys deunydd organig, lefelau maetholion, a gweithgaredd biolegol.

 • Gorchuddio arferion cnydio a dim til: Amddiffyn a gwella strwythur pridd, lleihau erydiad, a hyrwyddo beicio maetholion.

 • Compostio: Trawsnewid gwastraff ar y fferm yn adnodd gwerthfawr ar gyfer ffrwythlondeb pridd a dal carbon.

Diogelwch ariannol, Proffidioldeb a Gwydnwch

Un o brif nodau llaeth adfywiol yw cynyddu proffidioldeb, lleihau risg, ac adeiladu gwytnwch ariannol. Trwy ganolbwyntio ar yr amcanion hyn, gall ffermwyr gyflawni bywoliaeth fwy diogel a chynaliadwy. Mae rhai strategaethau allweddol yn cynnwys:

 • Blaenoriaethu elw dros gynnyrch: Pwysleisio pwysigrwydd defnyddio adnoddau effeithlon, rheoli costau, a chynhyrchion gwerth ychwanegol yn hytrach na chanolbwyntio ar gyfaint cynhyrchu yn unig.

 • Stacio menter: Arallgyfeirio ffrydiau incwm trwy ychwanegu cnydau, da byw gwahanol, neu weithrediadau eraill, naill ai'n annibynnol neu mewn partneriaeth ag eraill. Gallai hyn gynnwys gerddi'r farchnad, cadw gwenyn, cymysgu buwch, defaid, a gweithrediadau cyw iâr, neu amaethyddol.

 • Lleihau dibyniaeth ar brisiau mewnbwn amrywiol: Symud i ffwrdd o ddibynnu ar danwydd ffosil, gwrteithiau synthetig, a mewnbynnau costus eraill trwy fabwysiadu ffynonellau ynni adnewyddadwy, gwrteithiau organig, a rheoli adnoddau ar y fferm.

 • Adeiladu gwytnwch ariannol trwy systemau ffermio amrywiol: Cofleidio arferion adfywiol sy'n cyfrannu at systemau ffermio mwy gwydn, mewn gwell sefyllfa i wynebu heriau economaidd ac amgylcheddol y tywydd.

Datgarboneiddio a Lleihau Nitrogen: Budd-daliadau ar gyfer yr Hinsawdd, Bioamrywiaeth a Phroffidioldeb

Mae llaeth adfywiol hefyd yn mynd i'r afael â materion amgylcheddol dybryd fel newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. Trwy leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a mewnbwn nitrogen, gall ffermwyr gyfrannu at nodau hinsawdd byd-eang, gwella bioamrywiaeth, a gwneud y gorau o elw elw. Mae rhai dulliau yn cynnwys:

 • Trydaneiddio peiriannau ac offer logisteg ar y fferm: Pontio i gerbydau a pheiriannau trydan, lleihau dibyniaeth ar danwydd ffosil a gostwng allyriadau.

 • Storio carbon: Gweithredu arferion sy'n dal carbon mewn pridd a llystyfiant, fel amaethgoedwigaeth, gorchudd cnydio, a llai o ddefnydd.

 • Optimeiddio nitrogen: Defnyddiwch fewnbynnau nitrogen yn fwy effeithlon, gan leihau cyfraddau ymgeisio cyffredinol a lleihau risgiau llygredd.

Cadwyni Cyflenwi Adfywiol ac Integredig: Cydweithio a Thegwch

Ar gyfer system laeth wirioneddol adfywiol yn y DU, rhaid i'r gadwyn gyflenwi gyfan fod ar y bwrdd, gan groesawu cydweithredu a rhannu cyfrifoldeb. Mae hyn yn golygu symud oddi wrth fodelau traddodiadol, sy'n aml yn gosod beichiau diangen ar ffermwyr, tuag at ddulliau mwy teg ac integredig.

 • Contractau llaeth tecach: Datblygu contractau sy'n ystyried cynaliadwyedd hirdymor ffermydd, gan gynnig prisio teg a hyblygrwydd ar adegau o anwadalrwydd yn y farchnad neu heriau amgylcheddol.

 • Prosesu mewn partneriaeth: Annog proseswyr i weithio'n agos gyda ffermydd, rhannu gwybodaeth, arferion gorau, ac adnoddau i hyrwyddo dull mwy adfywiol ar draws y gadwyn gyflenwi.

 • Taith ar y cyd: Cydnabod bod cyflawni llaeth adfywiol yn ymdrech a rennir sy'n gofyn am gydweithrediad a chefnogaeth ar y cyd gan yr holl randdeiliaid. Mae hyn yn cynnwys ffermwyr, proseswyr, manwerthwyr a defnyddwyr hefyd.

Trwy greu cadwyni cyflenwi mwy cyfartal, integredig sy'n blaenoriaethu tegwch a chyfrifoldeb ar y cyd, gallwn feithrin system laeth adfywiol sydd o fudd i ffermwyr, proseswyr a'r amgylchedd, gan sicrhau dyfodol cynaliadwy a llewyrchus i'r holl bartïon dan sylw.


Mae gan laeth adfywiol yn y DU y potensial i drawsnewid ein systemau ffermio, gan greu dyfodol mwy cynaliadwy, proffidiol a gwydn i ffermwyr, cymunedau gwledig a'r amgylchedd. Trwy gofleidio cysyniadau agroecolegol, technegau economi gylchol, technoleg, a ffocws ar wydnwch ariannol, gallwn adeiladu system fwyd wirioneddol adfywiol lle mae pob chwaraewr - o ddarparwyr bwyd anifeiliaid i fyny'r afon i broseswyr bwyd i lawr yr afon - yn chwarae rhan hanfodol wrth lunio dyfodol amaethyddiaeth. ~ Wayne Gibbins

留言


gwaelod y dudalen