Ar frig y dudalen

Llywio'r Dyfodol: Crynodeb o Gynllun Ffermio Cynaliadwy 2025 ar gyfer Ffermwyr CymruMae Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) 2025 yn cynrychioli newid sylweddol yn nhirwedd amaethyddol Cymru, gyda'r nod o hyrwyddo arferion ffermio sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, yn economaidd hyfyw ac yn gymdeithasol gyfrifol. Mae'r blog hwn yn rhoi trosolwg o'r SFS, gan dynnu sylw at bwyntiau allweddol o ddiddordeb i ffermwyr llaeth, rolau cefnogi ecosystemau, a buddsoddwyr yn y sector.


Ymagwedd gynhwysfawr at amaethyddiaeth gynaliadwy


Mae'r SFS yn canolbwyntio ar sawl maes allweddol i annog amaethyddiaeth gynaliadwy yng Nghymru:

 1. Stiwardiaeth amgylcheddol: Mae'r cynllun yn cymell ffermwyr i fabwysiadu arferion sy'n gwella bioamrywiaeth, yn diogelu adnoddau dŵr, ac yn hybu iechyd pridd. Mae enghreifftiau o'r arferion hyn yn cynnwys pori cylchdroadol, cnydio gorchudd, a llai o til.

 2. Lliniaru ac addasu newid hinsawdd: Mae'r SFS yn cefnogi ymdrechion i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac addasu i newid yn yr hinsawdd. Gall ffermwyr gael gafael ar gyllid ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy, mentrau dal carbon, a gwelliannau i seilwaith fferm.

 3. Lles ac iechyd anifeiliaid: Nod y cynllun yw gwella safonau lles anifeiliaid drwy hyrwyddo mesurau iechyd ataliol, defnyddio gwrthfiotigau yn gyfrifol, a mabwysiadu arferion rheoli gorau ar gyfer da byw.

 4. Cynaliadwyedd economaidd: Mae'r SFS yn ceisio sicrhau hyfywedd hirdymor amaethyddiaeth Cymru trwy ddarparu cymorth ariannol ar gyfer arallgyfeirio, arloesi a gwelliannau effeithlonrwydd fferm.

 5. Cyfrifoldeb cymdeithasol: Mae'r cynllun yn pwysleisio pwysigrwydd ymgysylltu â'r gymuned, datblygu sgiliau, a rhannu gwybodaeth ymhlith ffermwyr a rhanddeiliaid.

Goblygiadau i ffermwyr llaeth


I ffermwyr llaeth, mae'r SFS yn cynnig cyfleoedd i wella eu gweithrediadau a sicrhau proffidioldeb hirdymor. Mae agweddau allweddol y cynllun sy'n arbennig o berthnasol i ffermio llaeth yn cynnwys:

 1. Cefnogaeth ar gyfer systemau seiliedig ar borfa a phori cylchdro, a all wella iechyd pridd, gwella bioamrywiaeth, a gwneud y gorau o feicio maetholion.

 2. Cyllid ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy ar y fferm, megis paneli solar, tyrbinau gwynt, a threuliwyr anaerobig, a all leihau costau ynni ac allyriadau carbon.

 3. Pwyslais ar les ac iechyd anifeiliaid, annog ffermwyr llaeth i fabwysiadu arferion gorau ar gyfer rheoli gwartheg, tai a mesurau iechyd ataliol.

Rolau Cymorth Ecosystemau a Buddsoddwyr


Mae'r SFS yn cynnig cyfle unigryw i rolau cefnogi ecosystemau a buddsoddwyr gyfrannu at dwf amaethyddiaeth gynaliadwy yng Nghymru:

 1. Gall cwmnïau technoleg amaethyddol gydweithio â ffermwyr i ddatblygu a gweithredu technolegau ac arferion arloesol sy'n mynd i'r afael ag amcanion y cynllun.

 2. Gall sefydliadau ariannol ac effaith buddsoddwyr ddarparu cyllid ar gyfer prosiectau ffermio cynaliadwy, datgloi marchnadoedd newydd a meithrin twf hirdymor yn y sector.

 3. Gall sefydliadau cadwraeth a llunwyr polisi weithio gyda'i gilydd i sicrhau bod yr SFS yn darparu buddion amgylcheddol diriaethol ac yn cefnogi iechyd hirdymor tirweddau gwledig Cymru.

Casgliad


Mae Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2025 yn fenter drawsnewidiol sydd wedi'i chynllunio i hyrwyddo sector amaethyddol mwy gwydn, cynaliadwy a llewyrchus yng Nghymru. Trwy groesawu nodau'r cynllun a gweithio gyda'i gilydd, gall ffermwyr llaeth, rolau cefnogi ecosystemau, a buddsoddwyr chwarae rhan hanfodol wrth lunio dyfodol amaethyddiaeth Cymru a sicrhau planed iachach am genedlaethau i ddod.


Cofrestrwch i gael y diweddariadau diweddaraf ar SFS 2025 a chynlluniau amaethyddol eraill, marchnadoedd ariannol, a thechnolegau adfywiol.

Comentários


gwaelod y dudalen