Ar frig y dudalen

Dyfodol Gwyrddach: Gwella Ffermydd Llaeth Cymru drwy arferion cynaliadwy

Mae diwydiant llaeth Cymru yn chwarae rhan hanfodol yn economi'r genedl a'r gadwyn cyflenwi bwyd fyd-eang. Fodd bynnag, gall arferion ffermio confensiynol gyfrannu at ddiraddio pridd, colli bioamrywiaeth, ac allyriadau nwyon tŷ gwydr. Yn Bliss Farms, rydym wedi ymrwymo i drawsnewid ffermio llaeth Cymru trwy hyrwyddo arferion cynaliadwy sy'n gwneud y gorau o iechyd pridd, yn gwarchod bioamrywiaeth, ac yn lleihau allyriadau carbon a nitradau.

Pwysigrwydd arferion ffermio cynaliadwy


Mae gweithredu arferion ffermio cynaliadwy yn hanfodol am sawl rheswm:

 1. Iechyd pridd: Pridd iach yw sylfaen system amaethyddol gynhyrchiol a gwydn. Trwy optimeiddio iechyd pridd, gallwn wella beicio maetholion, cadw dŵr, a chynhyrchiant fferm yn gyffredinol.

 2. Bioamrywiaeth: Mae ecosystem amrywiol yn cefnogi prosesau ecolegol hanfodol ac yn darparu cynefinoedd ar gyfer peillwyr a bywyd gwyllt arall, gan gyfrannu at fferm fwy gwydn a chynaliadwy.

 3. Lliniaru newid yn yr hinsawdd: Mae lleihau allyriadau carbon deuocsid (CO2e) a thrwytholchi nitradau yn helpu i liniaru newid yn yr hinsawdd a'i effeithiau ar ein hamgylchedd a'n systemau bwyd.

 4. Proffidioldeb tymor hir: Gall arferion cynaliadwy leihau costau mewnbwn a chynyddu cynhyrchiant, gan sicrhau hyfywedd economaidd ffermydd llaeth am genedlaethau i ddod.Arferion Cynaliadwy ar gyfer Ffermydd Llaeth Cymru


Er mwyn cyflawni'r nodau hyn, rydym yn annog ein ffermydd partner i fabwysiadu'r egwyddorion canlynol:

 1. Rheoli porfa amrywiol: Gall cyflwyno cymysgedd o laswellt, codlysiau, a fforbs mewn porfeydd wella strwythur y pridd, cefnogi ystod amrywiol o beillwyr a gwella argaeledd maetholion.

 2. Pori cylchdroadol: Gall caniatáu i dda byw bori mewn system gylchdro atal gorbori, hyrwyddo beicio maethol gwell, a lleihau trwytho nitradau.

 3. Cnydau gorchudd: Mae plannu cnydau gorchudd yn ystod cyfnodau falle yn helpu i atal erydiad pridd, yn cynyddu deunydd organig pridd, ac yn dal maetholion gormodol, gan leihau dŵr ffo nitrad.

 4. Lleihau tilage: Mae lleihau aflonyddwch pridd yn cadw strwythur pridd, yn lleihau allyriadau CO2, ac yn meithrin ecosystem danddaearol ffyniannus.

 5. Rheoli plâu integredig (IPM): Gall defnyddio strategaethau IPM, fel rheolaethau biolegol a rheoli cynefinoedd, leihau'r angen am fewnbynnau cemegol a diogelu rhywogaethau buddiol.

 6. Cylchlythyr ac Adnewyddadwy: datrysiadau technoleg ynni a gwastraff i wneud y gorau o elw, gwastraff a CO2e gan helpu ffermwyr i gael mwy o reolaeth dros eu heffeithiau

 7. Technoleg adfywiol: datrysiadau technoleg sy'n cefnogi dylunio, gweithredu, rheoli a mesur ffermio adfywiol.


Y Llwybr Ymlaen: Canolbwyntio ar Ganlyniadau


Yn Bliss Farms, rydym yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau gwiriadwy mewn iechyd pridd, bioamrywiaeth, lleihau CO2e, a lleihau nitradau. Er bod technolegau mesur yn chwarae rhan wrth fonitro cynnydd, ein pwyslais yw gweithredu'r arferion cynaliadwy hyn i sicrhau canlyniadau diriaethol.


Trwy gydweithio ac addysg, rydym yn cefnogi ein ffermydd partner wrth iddynt bontio i systemau ffermio cynaliadwy. Trwy fabwysiadu'r egwyddorion hyn, gall ffermwyr llaeth Cymru adeiladu dyfodol mwy disglair i'w diwydiant, eu cymunedau a'r blaned. Ymunwch â ni yn ein cenhadaeth i feithrin sector llaeth mwy cynaliadwy a gwydn yng Nghymru a thu hwnt.

gwaelod y dudalen